Strategia națională privind Agenda Digitală pentru România

În data de 7 aprilie 2015, Guvernul României a adoptat Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020. Strategia a fost dezvoltată pe baza programului Agenda Digitală pentru Europa 2020, aceasta fiind cadru de referință pentru dezvoltarea economiei digitale 2014 – 2020.

Agenda Digitală pentru Europa 2020 are 5 obiective comune tuturor statelor membre, susținute reciproc și promovate ca obiective naționale pentru fiecare stat membru, astfel:

Obiectiv UE 2020 Țintă pentru UE Țintă pentru România Stadiul actual România
Ocuparea forţei de muncă (vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani) 75% 70% 63,9% (2013)
Cercetare şi dezvoltare (alocare din PIB) 3% 2% 0,39% (2013)
Reducerea emisiilor de CO2 faţă de nivelurile înregistrate în 1990 -20% -19% -47,96% (2012)
Ponderea surselor de energie regenerabile 20% 24% 22,9% (2012)
Creşterea eficienţei energetice (thousand tones oil equivalent) 20% (206,9 TOE) 10 TOE 33,6 TOE (2012)
Abandonul școlar timpuriu <10% <11,3% 17,3% (2013)
Ponderea absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani >40% >26,7% 22,8% (2013)
Numărul persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale <20 de milioane <580.000 40,4% (2013)

Strategia Națională privind Agenda Digitală definește cadrul pentru o structură instituțională care își propune să ofere o viziune unitară, să gestioneze centralizat și coordonat toate aspectele legate de informatizarea serviciilor publice și să realizeze interoperabilitatea la nivel european.

Obiectivele specifice pentru România la nivelul anului 2020 includ:

  • 100% din populație să aibă acoperire cu broadband fix, și 80% cu broadband peste 30Mbps;
  • Cel puțin 30% din populație să facă cumpărături online (de la 10% în prezent);
  • Cel puțin 60% din populație să utilizeze săptămânal internetul (de la 48% în prezent), iar procentul celor care nu au utilizat niciodată internetul să scadă sub 30% (de la 39% în prezent);
  • Cel puțin 35% din cetățeni să folosească servicii de eGuvernare (față de 10% în prezent) iar peste 20% să returneze formulare completate (față de doar 3% în prezent).

La nivelul Uniunii, agenda digitală include șapte domenii de acțiune: piața unică digitală; interoperabilitate și standardizare; încredere și securitate; acces rapid și ultrarapid la internet; cercetare și inovare; creșterea gradului de alfabetizare digitală; dezvoltarea competențelor digitale și a incluziunii; avantaje ale TIC pentru societate în Uniunea Europeană. Pentru România, Agenda Digitală este comprimată în doar 4 domenii de acțiune, anume:

  • Domeniul de acțiune 1 – eGuvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică*, Cloud Computing, Open Data*, Big Data și Media Sociale – creșterea eficienței și reducerea costurilor din sectorul public din România prin modernizarea administrației.
  • Domeniul de acțiune 2 – TIC în Educație, Sănătate*, Cultură şi eInclusion – intervine în provocările sociale la un nivel sectorial şi va asigura că investițiile TIC vor crea un impact pozitiv în contextul social.

Implementarea şi corelarea viziunii domeniilor de acţiune 1 şi 2 vor genera până în anul 2020 un impact estimat asupra economiei României de 5% creştere PIB şi 1% creştere a locurilor de muncă.

  • Domeniul de acțiune 3 – eCommerce, Cercetare, Dezvoltare și Inovare în TIC* – se bazează pe avantajele comparative ale României regionale și sprijină creșterea economică din sectorul privat. Punerea în aplicare a măsurilor din domeniul de acțiune 3 va genera până în anul 2020 un impact estimat asupra economiei românești de creștere de aproximativ 3% la nivelul PIB-ului și 2% în privința locurilor de muncă.
  • Domeniul de acțiune 4 – Broadband și Infrastructura de Servicii Digitale* – la baza implementării domeniilor de acțiune de mai sus și a serviciilor aferente lor, dincolo de nevoia a investi în echipamente TIC de ultimă generație, stă dezvoltarea infrastructurii de broadband și de servicii digitale, Prin oferirea condițiilor de acces la echipamente TIC și Internet facilitează în același timp incluziunea socială, creșterea gradului de alfabetizare digitală și îmbunătățirea competențelor digitale.

În domeniile marcate cu asterisc Agenda Digitală se va completa cu strategii naționale proprii domeniilor respective.

Agenda Digitală identifică și necesarul de investiții pentru fiecare domeniu de acțiune, cu o sumă totală de 3.963,8 milioane EUR. De departe cea mai mare sumă este estimată ca necesară pentru broadband (3.100 milioane EUR), în vreme ce cea mai mică sumă este prevăzută pentru eIncluziune (25 milioane EUR). Alte categorii notabile sunt cloud computing și media sociale – 60,2 milioane EUR; eCommerce – 76,5 milioane EUR; securitate cibernetică – 30 milioane EUR; cercetare-dezvoltare în TIC – 60,5 milioane EUR. Impactul asupra economiei este preconizat a fi tradus într-o creștere a PIB de 13%, creșterea numărului de locuri de muncă cu 11% și reducerea costurilor administrației cu 12% până în anul 2020.

Agenda Digitală pentru România detaliază fiecare linie strategică de dezvoltare în parte, expunând atât contextul european și local, cât și liniile strategice de dezvoltare. Cu titlu special merită menționată promovarea detaliată a necesității implementării și adoptării soluțiilor de cloud guvernamental (G-Cloud), pe toate liniile de acțiune fiind menționat că toate instituțiile publice vor adera, sub coordonarea Ministerului pentru Societatea Informațională, precum și acoperirea largă a liniilor de acțiune prevăzute pentru e-Commerce. Precizări amănunțite sunt incluse și pentru broadband, pe măsura necesarului ridicat de finanțare stabilit.